Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI STROJÓW STROJOTEKA:

 • Firma Morfeusz Małgorzata Adamowicz z siedzibą w Pruszkowie, ul. Ziemowita 2 , Pruszków, REGON 40288573, NIP: 534 185 15 23, umożliwia wypożyczenie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem internetowym: www.strojoteka.pl („SKLEP”). Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest Morfeusz Małgorzata Adamowicz.
 • Osoby korzystające z usług wypożyczalni mają możliwość wypożyczenia strojów będących na stanie wypożyczalni według okazanych modeli.
 • Kostium uważa się za wypożyczony z chwilą, gdy opuści on teren wypożyczalni. Z tą chwilą żadne koszty nie będą zwracane.
 • Warunkiem wypożyczenia stroju jest okazanie dowodu osobistego bądź legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz wpłacenie kaucji w wysokości ustalonej przez wypożyczalnie.
 • Wypożyczający zobowiązany jest podać wypożyczalni swoje aktualne dane osobowo – adresowo – telefoniczne.
 • Wypożyczone stroje powinny być zwrócenie w stanie kompletnym i nie gorszym w stosunku do stanu, w jakim zostały wypożyczone.
 • Usługa wypożyczenia trwa od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu stroju do wypożyczalni lub do momentu rozliczenia się z wypożyczalnią w przypadku nie dokonania zwrotu stroju.
 • Wypożyczalnia pobiera z góry opłatę za wypożyczenie stroju na podstawie cennika wypożyczalni obowiązującego w dniu wypożyczenia.
 • Standardowy okres wypożyczenia stroju to 1 doba liczona od momentu wypożyczenia stroju (sobota oraz niedziela są traktowane jako 1 doba).
 • W przypadku wyrażenia chęci wypożyczenia stroju na okres dłuższy wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę.
 • W przypadku nie zwrócenia stroju w uzgodnionym terminie wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę liczoną: stawka standardowa wg cennika razy liczbę dni ponad uzgodniony termin korzystania ze stroju.
 • Opłata dodatkowa jest płatna po ustaleniu okresu na jaki strój jest wypożyczony.
 • Osoba wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu stroju pracownikowi wypożyczalni.
 • W przypadku niedokonana zwrotu stroju bądź zniszczenie lub uszkodzenia stroju wypożyczający zobowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą równowartość aktualnej ceny stroju bądź pokryć koszty naprawy lub przywrócenia go do stanu pierwotnego.
 • Wypożyczalnia uprawniona jest do dochodzenia od wypożyczających wszystkich roszczeń związanych z usługą wypożyczenia stroju.
 • W niektórych okolicznościach strój może zostać wymieniony bez dodatkowych opłat za zgodą pracownika firmy.

 • III ZAWARCIE UMOWY WYNAJMU:
  1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary w następujący sposób:
  a) na stronie Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia,
  b) pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Towarów na adres e-mail: kontakt@strojoteka.pl
  2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00.
  3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).
  4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego.
  5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości, kolorystyki, rozmiarów, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.
  6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Zamów i Zapłać” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów i zapłać” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.
  7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną Morfeusz Małgorzata Adamowicz co do zawarcia umowy wynajmu, zgodnie z treścią zamówienia, niniejszym oraz Regulaminem.
  8. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu a także informacje o procedurze składania reklamacji co do Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy wynajmu. Wskazana wyżej stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.
  9. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną („Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”) lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz Morfeusz Małgorzata Adamowicz umowy wynajmu zamówionych przez Klienta towarów.
  10. Umowa wynajmu zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.
  11. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt 9 powyżej. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.
  IV DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW
  1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Szacowany termin dostawy Towarów określony jest w podsumowaniu zamówienia, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia poprzez skorzystanie z przycisku „Zamów i zapłać”.
  2. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia zostanie ustalony po zakupie jeśli Towar ma status “Na zamówienie”. Różne Towary mają różne terminy realizacji. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny wynajmu (i ew. kosztów przesyłki).
  3. Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą kurierską. Sklep umożliwia także odbiór Towarów w sklepach stacjonarnych wskazanych w pkt 6 i następnych. Towary są wysyłane również za granicę 4. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.
  Koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany także przed zatwierdzeniem składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). 5. Klienci uprawnieni są do wskazania miejsca dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z następującymi zastrzeżeniami:
  a) Dostawa może być realizowana tylko na terytorium państw-członków Unii Europejskiej,
  b) Dostawa nie będzie realizowana na terytoria zamorskie państw-członków Unii Europejskiej.
  V CENY I METODY PŁATNOŚCI
  1. Informacja o cenie zakupu towaru podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w pkt II ust. 9. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w trzecim mailu.
  2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
  3. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24 przed dostawą. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar,
  a) w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie
  z zasadami niniejszego Regulaminu, zapłata ceny towarów możliwa jest jedynie w formie płatności elektronicznej.
  4. Morfeusz Małgorzata Adamowicz zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do wynajmu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy wynajmu towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
  5. Po wyborze przelewu bankowego jako metody płatności Klient zostanie przekierowany do formularza zapłaty Przelewy24, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez Przelewy24 jako agenta rozliczeniowego.
  VI. REKLAMACJE TOWARÓW
  1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Morfeusz Małgorzata Adamowicz odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
  2. Morfeusz Małgorzata Adamowiczpodejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  3. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową wynajmu.
  4. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.
  5. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
  a) złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo
  b) żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
  6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
  7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.
  8. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów: a) Informujemy, że Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:
  (I) możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823),
  (II) wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki
  (III) zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (np. http://konsument.um.warszawa.pl/). Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów
  (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/). b) Jednocześnie informujemy, że powyższe postępowanie ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
  c) Jeżeli dokonujesz zakupu Towarów jako konsument, jesteś także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej „ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE ODR”.
  d) Platforma ODR jest interaktywnym narzędziem udostępnionym konsumentom z Unii Europejskiej, za pomocą którego można złożyć skargę. Poniżej zamieszczamy lik do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr.
  Stosownie do Art. 1 Rozporządzenia w sprawie ODR celem powstania platformy ODR jest udostępnienie konsumentom narzędzia ułatwiającego niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na terytorium Unii Europejskiej.
  e) Adres e-mail Sklepu Internetowego do kontaktu z Klientami jest następujący: kontakt@strojoteka.pl
  VII ZWROTY TOWARÓW – ODSTĄPIENIE OD UMOWY WYNAJMU
  1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich
  przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy wynajmu bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wynajmu Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną)
  4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  5. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy: Morfeusz Małgorzata Adamowicz ul.Kępska 8, 45-129 Opole niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 3 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 3 dni.
  6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy
  7. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom cenę produktu niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  8. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klienci nie poniosą opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  9. Jeśli Towar nosi ślady użytkowania, jest naruszony, jest wyczuwalny zapach (np perfum) lub ślady inne (plamy) nie zostanie przyjęty jako reklamowany i zostanie odesłany do Klienta. Towar musi zostać odesłany w opakowaniu oryginalnym
  VIII INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNA
  1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
  a) Umożliwianie zawieranie on-line umów wynajmu towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
  b) Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,
  c) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów
  2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów wynajmu towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
  i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 1 ppkt b) i c) powyżej.
  3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
  a) Dostęp do sieci Internet,
  b) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),
  c) Posiadanie konta poczty elektronicznej.
  4. Morfeusz Małgorzata Adamowicz ul. Ziemowita 2 Pruszków . informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.
  IX INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PRZEZ MORFEUSZ MAŁGORZATA ADAMOWICZDANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SKLEPU
  1. Informacje wskazane poniżej zostają Użytkownikowi udostępniane także w momencie zbierania jego danych osobowych na stronach Sklepu.
  2. Administratorem danych osobowych Użytkownika Sklepu jest Morfeusz Małgorzata Adamowicz . Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
  3. Dane osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane m.in. w następującym zakresie: (I) w celu wykonywania zawartych z Użytkownikiem umów wynajmu towarów ze Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu; (ii) w celu prowadzenia konta Użytkownika Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu; (ii) w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej; (iii) jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Użytkownika albo jego nr telefonu, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą towarów oferowanych do wynajmu
  w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili; (iv) w celu kierowania do Użytkownika na stronie Sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. w formie sugestii zakupu towarów z wykorzystaniem profilowania. Komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę dokonanych przez Użytkownika zakupów – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu towarów oferowanych w Sklepie; (v) w celach marketingowych – na podany przez Użytkownika adres do doręczeń Administrator od czasu do czasu wysyłać informacje o ofercie sklepu Goldkiller.pl lub ofercie jego partnerów handlowych – podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora lub jego partnerów polegający na marketingu wskazanych w ofercie towarów; Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w powyższym zakresie kontaktując się ze Sklepem, (vi) w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników Sklepu, (vii) w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.
  4. Dokonując zakupów w Sklepie Użytkownik podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy wynajmu. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy wynajmu. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji zawartej umowy wynajmu Towarów. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.
  5. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy wynajmu zakupionych przez Użytkownika towarów, w tym odbioru płatność za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.
  6. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy wynajmu, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Użytkownika jego danych.
  7. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach. Sklep zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu Web application firewall (WAF) oraz systemu zabezpieczeń przed atakami typu DDoS, wysokiego poziomu szyfrowania połączenia HTTPS/SSL zgodnie z przyjętymi najlepszymi praktykami, współpracuje ze starannie dobranym dostawcą usług hostingowych, którzy posiadają certyfikaty z zakresu zarządzania jakością ISO 9001 oraz wymaganiami AQAP-2110, a także certyfikat zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001
  9. Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku
  z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
  10. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora.
  X ZAPISY KOŃCOWE
  1. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
  2. Do umowy wynajmu produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
  3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
  4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
  5.Morfeusz Małgorzata Adamowicz zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 powyżej.
  6. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

JAK TO DZIAŁA?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

roznorodnosc_strojow_icon

Wybierz strój

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet,

Zamów online

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet,

Baw się dobrze

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet,

Odeślij strój

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet,